Předmět navazuje na Japonský jazyk IIb a je pokračováním ve výkladu a procvičování japonské mluvnice, především jevů jako jsou složené partikule, modální příslovce a obecně prostředky formálního jazykového registru. Během jazykových cvičení by studenti měli plynule přejít z jazykové úrovně středně pokročilý na jazykovou úroveň pokročilý. Podobně jako v Japonský jazyk IIb se budou systematicky probírat jednotlivé gramatické jevy a jejich komparace. Na konci předmětu by měl být student schopen volit adekvátní výrazové prostředky podle kritérií daných okolnostmi, cílem a stylem promluvy.