a) Úvod, základní definice - co je supergenní zóna rudních ložisek, rozlišení základních typů supergenních minerálních
asociací b) minerogenetické procesy v supergenních zónách (původ chemických prvků, jejich uvolnění z primární vazby,
migrace a depozice) c) metody studia procesů supergenních zón (přehled metodických přístupů: geologický, geochemický -
modelování na základě termodynamických dat, mineralogický). d) morfologický charakter a hloubkový rozsah supergenních
zón in-situ, hranice supergenní a primární mineralizace e) rychlost vzniku supergenních zón a jejich absolutní stáří f) faktory
ovlivňující charakter supergenní zóny a jejich proměnlivost v čase g) supergenní minerální asociace jako produkt
supergenních procesů h) typy supergenních minerálních asociací a jejich příklady pro různé zdrojové materiály a podmínky
i) obdobné přírodní procesy a jejich minerální asociace j) význam studia supergenních minerálních asociací, možnosti
aplikace zjištěných výsledků