Praktický kurz zaměřený na pokročilý visual storytelling a prohloubení praktických znalostí a vyjadřovacích možností fotografického média.

Předmět je zaměřen na metodologické kontexty zkoumání současné vizuální kultury. Studenti se seznámí se základními metodologickými východisky i s konkrétními metodami analýzy obrazů s důrazem na kritickou analýzu novinářských fotografií. Tento kurz je vhodný především pro studenty prvního ročníku magisterského studia, kteří se pro svou diplomovou práci rozhodli vypracovat obrazovou analýzu. Kurz by jim měl pomoci stanovit a vypracovat matodologii práce. Předmět bude realizován formou blokové výuky v druhé polovině semestru.

Cílem kurzu je seznámit studenty s možnostmi kritické analýzy obrazů. Důraz je kladen na praktické dovednosti. Studenti budou aplikovat konkrétní metody analýzy na vybrané novinářské fotografie. Přínosem kurzu tak může být rozvoj vizuální gramotnosti studentů a současně kurz umožní studentům přípravu metodologické části jejich diplomové práce.

Přednáška, diskuse, prezentace prací studentů.  

Splnění předmětu je podmíněno:

1. Vypracováním praktického úkolu. Studenti si vyberou jednu z metod analýzy obrazu a aplikují ji na novinářskou fotografii. Výsledky budou prezentovat na semináři.

2. Absolvováním závěrečného testu, prokazujícího znalost probrané látky (součástí přípravy na test je četba vybrané literatury).

3. Aktivní účastí na semináři.

In this class, students will master the practical basics of photography. Students will learn the technical and creative basics of photography and the digital process. The important part of the class is the analysis of pictures and achieving greater visual literacy. Students should be interested in visual culture and photography. The class is time-consuming; it is necessary to take photographs every week outside the timeframe of lectures. CLASS IS FOR FOREIGN STUDENTS ONLY!!!

The aim of the class is to master the photographic process with a Digital Single Lens Reflex camera, to understand and master the photography process, digital workflow, to achieve the basics of the creative, compositional, and decompositional part of photography. Mastering of the digital photographic camera leads to the ability to previsualization, work better with any type of modern automatic digital camera. Students should broaden their visual literacy skills, master the basics of the photographic process and taking photographs, and learn about the basic characteristics of the photographic medium in general.

The class is divided into a theoretical part, discussions, and picture analysis. In their free time, students take photographs in the field.

Students are required to have basic knowledge and experience in working with image processing software, e.g. Photoshop. Teaching the use of image processing software is not a part of this course!

Own DSLR camera and the personal computer necessary.

Cílem doktorského semináře je iniciovat podrobnou diskusi nad vznikající doktorskou prací. Každý participant musí v rámci kurzu odevzdat vybranou kapitolu svého textu (ideální je metodologická část či teoretická pasáž) či případně jasně rozpracovanou strukturu kapitoly. Student si připraví rozpravu nad textem a zároveň bude konfrontován s konstruktivní kritikou od svých spolustudentů. Předmět je vyučován formou workshopu, kdy hlavním cílem je pomoci při tvorbě vlastního textu. Základním pravidlem bude poskytnout si navzájem užitečnou reflexi a zpětnou vazbu. 

"Media and technical images" is a seminar/workshop introduction to the theory of the photographic image and visual culture. The course is designed for foreign students with a background in visual culture and image: visual studies, journalism, sociology, history of art, etc. During the seminar, students will become familiar with the development of theoretical thinking and understanding of the visuality of the 20th and 21st centuries. The course will emphasize fundamental theoretical texts from the field of visual studies and photography and put them into the context of contemporary photography, art, and media practice. Essential parts of the course are the discussions and reflection above the texts read.

The aim of this course is to raise awareness of the most common forms of visual media, photography, and increase the visual literacy of students. Students will deal with essential texts on the theory of photography accompanied by examples of relevant works from the history of photography. Students should gain a deeper understanding of the characteristics of the photographic media, philosophical problems related to it, and deeper their visual literacy.

Full attendance will be expected (25 points), active participation (25 points), reading of selected texts (25 points), final paper (25 points). The successful finishing of the class requires at least 75 points.

Média a technické obrazy je seminář zprostředkující úvod do teorie fotografického obrazu a vizuální kultury. Předmět je určen pro studenty prezenčního magisterského oboru žurnalistika se zájmem o vizuální kulturu a obraz. Studenti se seznámí s vývojem teoretického myšlení a pojímání vizuality 20. a 21. století. Důraz bude kladen na zásadní teoretické texty oboru vizuální studia a fotografie, které budou uváděny do kontextu současné umělecké a mediální praxe. Nedílnou součástí kurzu je diskuze nad čtenými texty a jejich reflexe.

Course Creative Workshop Photo keeps developing abilities and knowledge in photojournalism and advanced visual storytelling, emphasizing long-term work in the style of "slow journalism". Students work the whole semester on a single documentary-style topic. Students combine their skills of photojournalists and those of photo-editor, creating large visual stories using a series of images. Students will be improving their skills in visual storytelling, editing. The course requires an active interest in visual journalism and the ability of creative work. Creative Workshop Photo is for intermediate or advanced photographers. The course is practical, does not involve any theoretical clasess.

Students are required to have a DSLR camera or other digital camera with manual control of its functions. Students take pictures and edit them outside the timeframe of the course, during the classes present their works and discuss and evaluate them.