Předmět navazuje na předchozí kurz Praktického jazyka I. Jedná se o praktické procvičování vybraných jazykových jevů s velmi stručným úvodním výkladem teorie. V tomto kurzu je věnována pozornost především jevům, které se týkají sloves. Obsahem cvičení je zejména slovesná konjugace a slovesné syntaktické jevy se zaměřením na problematické oblasti, např. užití pomocných sloves v perfektu, tvary silných sloves, slovesné syntaktické vazby, vazby funkčních sloves aj. Součástí semináře jsou rovněž praktická cvičení z překladu. V kurzu dochází nejen k systematizaci morfologie sloves a slovesného lexika, ale také k nácviku komunikativních dovedností se speciálním zřetelem na vybrané slovesné jevy němčiny.

Cílem kurzu je prohloubit jazykové dovednosti studentů 1. ročníku, které bývají velmi rozdílné. Témata jsou stanovena tak, aby na ně mohl navazovat teoretičtější výklad v kurzu Gramatika současné němčiny II, který se koná v 2/ZS. V rámci kurzu studenti jednak tříbí a systematizují své dosavadní znalosti, jednak je prohlubují a dávají do vztahu s vlastní komunikativní kompetencí.