Ložisková geologie jako nauka o neobnovitelných surovinových zdrojích, vznik ložisek nerostných surovin a jejich vazba k základním geologickým a geotektonickým procesům (ložiska a desková tektonika, typy ložisek v geologickém vývoji Země, ložiska spojená s magmatismem, metamorfózou, zvětráváním a sedimentací), surovinové zdroje (rudy, nerudy, energetické suroviny, stavební hmoty, netradiční suroviny, minerogeneze ČR, ložiska variského a alpinského cyklu, vyhledávání a průzkum ložisek, úvod do výpočtu zásob a oceňování ložisek, přehled hlavních dobývacích a úpravnických metod, rekultivace území postižených těžbou, základní legislativa, ekonomika nerostných surovin