Přednáška seznamuje posluchače podrobně s geologickou problematikou stavebních surovin s cílem osvojit si základní metody jejich výzkumu, získat znalosti potřebné k ověřování kvality stavebních surovin, orientace v problematice dobývání ložisek stavebních surovin a následné rekultivace krajiny.

Horniny jako anorganický stavební materiál, základní typy stavebních surovin, geologická problematika stavebního kamene (dekorační vs. drcený kámen), přírodní písky a štěrkopísky, stavební anorganická pojiva (suroviny pro cement a vápno), suroviny k výrobě lehčených stavebních hmot, keramické stavební suroviny (cihlářské suroviny a minoritní suroviny), ložiska stavebních surovin ČR a Evropy, vyhledávání a průzkum stavebních surovin, oceňování a výpočet zásob, laboratorní metody výzkumu stavebních surovin, standardizace zkušebních postupů, těžba stavebních surovin a rekultivace území postižených těžbou, degradace stavebních materiálů (zejména kamene) na stavbách, určování provenience materiálů z historických staveb

Forma výuky: 13 2-hodinových přednáškových bloků (v rozsahu sylabu), 13 1-hodinových praktických cvičení zaměřených na samostatnou práci (mikroskopie stavebních surovin, měření a vyhodnocení vybraných fyzikálních vlastností)

Požadavky: účast na praktických cvičeních s vypracovaným protokolem, 1 písemná semestrální práce na zvolené téma, písemný zkušební test