Úvod do problematiky přírodních zdrojů seznamuje posluchače se základními typy přírodních zdrojů, s pohledem různých civilizací na význam zdrojů. Důraz je kladen na současné chápání přírodních zdrojů a na možné scénáře budoucího vývoje jejich čerpání. Během kursu jsou vysvětleny koncepty obnovitelnosti i neobnovitelnosti; rovněž rozdíly v pojetí přírodovědném a ekonomickém. Diskutovány jsou rovněž dopady využívání zdrojů nejen na krajinu, ale též na společnost, včetně souvisejících politických a geopolitických aspektů.