Přednáška Anorganická chemie pro KATA  MC240P41 určena pro posluchače specializace klinická a toxikologická analýza.

Struktura atomu. Schrödingerova rovnice. Chemická vazba. Teorie molekulových orbitalů. Diagramy molek. orbitalů diatomických a polyatomických molekul. Ionizační energie a elektronegativita. Vodíková vazba a nekovalentní interakce. Tvary molekul. Obecné vztahy mezi prvky v periodické tabulce. Systematická chemie prvků a jejich sloučenin. Úvod do koordinační chemie.