První část přednášky je zaměřena na strukturu a vlastnosti vody, dále pak na představy o struktuře roztoků a na fyzikálně chemické procesy, které souvisejí s rozpustností, hydrolýzou a komplexotvornými rovnováhami. Pozornost je věnována i procesům jako je adsorpce a iontová výměna na rozhraní pevná fáze - kapalina. V další části přednášky jsou tyto jevy aplikovány na přírodní procesy, které souvisejí s životním prostředím (hydrosférou).