Úvod do koordinační chemie a definice základních pojmů, např. koordinační číslo, chelatační efekt, donorový atom. Klasifikace ligandů. Chemická vazba v koordinačních sloučeninách (teorie ligandového pole) a vysvětlení některých vlastností komplexů (spektrální, magnetické, redoxní chování komplexů). Chemické chování komplexů, termodynamická stabilita a kineticky labilní a inertní komplexy. Příklady různým typů koordinačních sloučenin a jejich využití v praxi (katalýza , analytická chemie). Bioanorganická chemie a využití komplexů kovů v medicíně. Úvod do supramolekulární chemie. Klasifikace supramolekulárních "host-guest" (receptor-substrát) sloučenin. Termodynamická a kinetická selektivita. Povaha supramolekulárních interakcí (ion-ion, ion-dipol, dipol-dipol, vodíková vazba, kation-p interakce, "p-p stacking", van der Waals síly, hydrofobní efekt). Supramolekulární chemie v přírodě. Aplikace v medicíně.