Předmět je zaměřen na metodologické kontexty zkoumání současné vizuální kultury. Studenti se seznámí se základními metodologickými východisky i s konkrétními metodami analýzy obrazů s důrazem na kritickou analýzu novinářských fotografií. Tento kurz je vhodný především pro studenty prvního ročníku magisterského studia, kteří se pro svou diplomovou práci rozhodli vypracovat obrazovou analýzu. Kurz by jim měl pomoci stanovit a vypracovat matodologii práce. Předmět bude realizován formou blokové výuky v druhé polovině semestru.

Cílem kurzu je seznámit studenty s možnostmi kritické analýzy obrazů. Důraz je kladen na praktické dovednosti. Studenti budou aplikovat konkrétní metody analýzy na vybrané novinářské fotografie. Přínosem kurzu tak může být rozvoj vizuální gramotnosti studentů a současně kurz umožní studentům přípravu metodologické části jejich diplomové práce.

Přednáška, diskuse, prezentace prací studentů.  

Splnění předmětu je podmíněno:

1. Vypracováním praktického úkolu. Studenti si vyberou jednu z metod analýzy obrazu a aplikují ji na novinářskou fotografii. Výsledky budou prezentovat na semináři.

2. Absolvováním závěrečného testu, prokazujícího znalost probrané látky (součástí přípravy na test je četba vybrané literatury).

3. Aktivní účastí na semináři.