Stabilní izotopy vodíku, kyslíku, uhlíku, síry, dusíku, mezinárodní izotopové standardy, techniky přípravy vzorků pro hmotnostně-spektrometrická stanovení, frakcionační mechanismy stabilních izotopů, variace izotopového složení lehkých prvků v přírodě, izotopové složení přírodních vod, interakce voda - hornina, geotermometrie magmatických a metamorfních hornin, využití stabilních izotopů v petrologii sedimentárních hornin, ložiskové geologii a enviromentálních studiích