Úvod do studia historie evropských studií I má formu přednášky a semináře s důrazem na individuální samostatnou práci a přípravu. Seznámí studenty s předmětem a vývojem historie Evropy, se základy filozofie dějin Evropy, úkolem a užitečností historie, se vztahem historie k jiným vědním oborům, se členěním historie. Naučí je postup historického výzkumu a heuristiku. Během semináře se studenti mj. naučí pracovat s odbornou a populárně vědnou literaturou a prameny, používat encyklopedie, slovníky, databáze, citační manažery, bude jim zadán referát a seminární práce, zpracují bibliografickou rešerši, anotaci, recenzi a výpisky.
Podklady budou vyvěšeny v Moodlu, kam budou studenti nahrávat průběžné úkoly.