Předmět Buněčná biologie je zaměřen na studium vztahu struktury nukleových kyselin a proteinů k funkcím a vlastnostem buňky. Zabývá se strukturou prokaryotní a eukaryotní buňky, detailním popisem a funkcí jednotlivých buněčných organel. Součásti předmětu je stať zabývající se komunikací mezi buňkami, dělením buněk a buněčným cyklem a tak dává studentům podklad pro navazující předměty v dalších ročnících. Témata: struktura prokaryotní a eukaryotní buňky, membrány, membránové organely, DNA a chromosomy, komunikace mezi buňkami, buněčné dělení, rozmnožování organizmů.

Cell Biology is focused on the study of the relation of the structure of nucleic acids and proteins to the functions and properties of the cell. It deals with the structure of prokaryotic and eukaryotic cells, detailed description, and function of individual cell organelles. Part of the subject is dedicated to cell communication, cell division, and cell cycle, thus giving students background for the following studies. Themes: Structure of prokaryotic and eukaryotic cells, membranes, membrane organelles, DNA and chromosomes, cell communication, cell division, reproduction of organisms.