Současná umělecká tvorby, která využívá technologie od webu po DVD, haptické a další interfacy, streaming videa a hudby a různé další kombinace hardwaru, softwaru a wetwaru. Cyklus přednášek bude identifikovat a sledovat trendy v uměleckém využívání nových technologií. Součástí jsou také workshopy a práce na projektech.

Specializační laboratorní cvičení pro studenty bakalářského studijního programu biologie. Povinně volitelný předmět pro zájemce o magisterský obor fyziologie živočichů (diplomní zaměření fyziologie živočichů) a volitelný pro uchazeče o diplomní zaměření neurobiologie nebo další zájemce. Podmínkou je absolvování některého ze základních praktických cvičení z fyziologie živočichů a člověka (B150C26B, B150P37 nebo B150P60).

Praktická část bude probíhat v týdnu 5. až 9. prosince v praktikové místnosti č. 109 (1. patro Viničná 7). Zahájení v 8:30, podmínkou je základní laboratorní výbava pro studenty (přezuvky, laboratorní plášť) a další výukové potřeby (kalkulačka, materiály na zápis protokolů). Cvičení je přístupné pro studenty, kteří se přihlásili přes SIS na PřF UK. Doporučuji také osobní záznam přes tento kurzovní přístup. Maximální možný počet v jednotýdenním kurzu je 20 studentů. 

Distanční doplněk kurzu JPD3 v rámci profesního vzdělávání učitelů biologie

Přednášející: Doc. RNDr. Olga Nováková, Viničná 7, 1.patro, tel.221951770, e-mailolnov@natur.cuni.cz

konzultační hodiny: Út 9.30 - 11.30

Přednáška je základním kurzem biochemie povinným pro studenty učitelských studijních programů Biologie - Matematika, Biologie - Geologie, Biologie - Tělesná výchova a Biologie - Zeměpis. Kurz poskytuje přehled o poznatcích biochemie, které jsou základem pro studium a pochopení pochodů v živých organismech. Struktura a vlastnosti biomolekul jsou prezentovány v kontextu s jejich metabolizmem. Jednotlivá témata jsou doplněna patobiochemickými aspekty některých metabolických onemocnění. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí látky jsou základní znalosti z chemie a fyziky.

Praktické cvičení seznamuje studenty s živočišnými buňkami, jejich stavbou, morfologií a uspořádáním do tkání. Umožňuje seznámení s klasickými histologickými preparáty i nejnovějšími technikami, které se uplatňují při pozorování živých buněk. Zároveň upevňuje a dále rozvíjí návyky správné techniky práce se světelným mikroskopem.

Tato přednáška navazuje na základní přednášky: "Biochemie" a "Obecná biologie" . Je zaměřena na obecné vlastnosti buňky, její stavbu a vnitřní členění. Ukazuje úlohu bioenergetických procesů v komplexních pochodech života buňky a potřebu energie pro různé buněčné mechanismy, od transmembránového transportu malých molekul, přes biogenezi organel až po mezibuněčnou signalizaci. Proto je značná pozornost věnována semiautonomním organelám, zejména mitochondriím. Ty jsou představeny nejen jako hlavní místo produkce buněčné energie, ale také jako organely mající v buňce celou řadu dalších funkcí. Probírány jsou také ostatní buněčné organely, jejich funkce, stavba a biogeneze a další buněčné struktury jako je jádro či cytoskelet.

Přednáška "Obecná biologie" seznamuje studenty především se základy biologie buňky; a to nejen na úrovni různých typů eukaryotických buněk (živočichové, rostliny, houby), ale zabývá se i buňkami prokaryotickými. Buněčná biologie je probírána v širších souvislostech s přesahem do dalších souvisejících předmětů, jako je např. biochemie, molekulární biologie, genetika, fyziologie, imunologie atd.