Cílem přednášek v kurzu je uvést studenty do širokého spektra možností, jak lze využit sinice a řasy v praxi, vč. seznámení s různými metodikami pro odběrů, měření a hodnocení kvality povrchových vod. Studenti se v přednáškách seznámí také s legislativou, ve které se sinice a řasy vyskytují (pro využití vody pro pití a koupání aj.). Na závěr přednášky budou studentům představeny možnosti uplatnění tohoto oboru v praxi vč. konkrétních informací, co práce obnáší a s jakými znalostmi má student šanci na úspěch při výběrových řízeních v daných institucích a podnicích. Nedílnou součástí kurzu je také exkurze, která si klade za cíl aktivně studenty zapojit do odběrů a rozborů fytoplanktonu vč. toho, že si každý student sám zkusí vystavit protokol, zda je
voda vhodná ke koupání.