CZ:
1. Co je věda o udržitelnosti a jaké otázky řeší: úvod, koncepty, současné otázky. (12/10/2021)
2. Proč potřebujeme systémové myšlení: teorie systémů, komplexní systémy, komplexní adaptivní systémy, systémová dynamika, emergentní vlastnosti systémů. (19/10/2021)
3. Proč je důležité studovat souvislosti mezi přírodou a společností: sociálně-ekologické systémy jako koncept a přístup, propojení mezi společenskou a ekologickou dynamikou, interakce napříč měřítky. (26/10/2021)
4. Proč je změna normou a stabilita výjimkou: adaptivní cyklus, body zvratu v přírodě a společnosti, perzistence, adaptace a transformace. (2/11/2021)
5. Co je rezilience a jak se váže k udržitelnosti: rezilienční myšlení, systémová identita, rezilienční principy. (9/11/2021 nebo 16/11/2021)
6. Jaká je role společnosti v řešení problémů udržitelnosti: participace, zahrnutí klíčových aktérů, spoluvytváření znalostí. (9/11/2021 nebo 16/11/2021)
7. Jaká je role rovnosti a moci v řešení problémů udržitelnosti: rovnost, dynamika moci, udržitelná veřejná správa. (23/11/2021)
8. Jak nám může uvažování o budoucnosti pomoci řešit problémy udržitelnosti: studia budoucností, techniky foresightu, vytváření budoucích scénářů. (30/11/2021)
9. Jak můžeme plánovat a realizovat udržitelný rozvoj: prvky cest k udržitelnosti, globální cíle rozvoje, cesty post-kolapsního vývoje. (7/12/2021)
10. Jak mohou věda, politika a veřejnost společně řešit problémy udržitelnosti: vědecko-politická rozhraní, média, přesah, komunikace vědy. (14/12/2021)
11. Skupinová diskuse esejí, reflexe kurzu (4/1/2022)

EN (for the dates of the respective lectures, please see the Czech version above):
1. What is sustainability science and which questions it addresses: background, concepts, current questions.
2. Why we need systems thinking: Systems theory, complex systems, complex adaptive systems, systems dynamics, emergent system properties.
3. Why considering connections between nature and society is vital: Social-ecological systems as a concept and an approach, connection between social and ecological dynamics, cross-scale interactions.
4. Why change is the norm and stability an exception: Adaptive cycle, regime shifts in nature and society, persistence, adaptation and transformation.
5. What is resilience and how it relates to sustainability: Resilience thinking, system identity, resilience principles.
6. What is the role of society in addressing sustainability challenges: Participation, stakeholder engagement, knowledge co-creation.
7. What is the role of equality and power in addressing sustainability challenges: equity/equality/inequality, power dynamics, sustainable governance.
8. How can futures thinking help to address sustainability challenges: Futures studies, foresight techniques, scenario building.
9. How can we plan and act upon sustainable development: Elements of sustainability pathways, global development goals, post-collapse pathways.
10. How can science, policy and the public interact to tackle sustainability challenges: science-policy interfaces, media, outreach, science communication.
11. Group discussion of the essays, course reflection
Cíl kursu:
1.Získat základní představu o evropské politice v oblasti ochrany ovzduší, a o informacích, na kterých tato politika staví
2.Získat základní znalosti o tzv. Impact Pathway, a hlavně o odhadování expozice

Témata, o kterých budeme hovořit:

 1. Environmentální faktory a jejich vztah ke zdraví a kvalitě života
 2. Expozice. Historie, základní pojmy
 3. Znečistěné ovzduší, mechanisny působení na zdraví, asociace se zdravím, indikátorové veličiny
 4. Expoziční scénáře a jejich role pro hodnocení rizik
 5. Epidemiologické studie, historie a klasifikace
 6. Systémy hodnocení rizik
 7. Environmentální politika a systémy vědecké podpory její tvorby
 8. Aktéři při tvoření environmentální politiky, jejich role a informační potřeby
 9. Znečistění ovzduší: místní, regionální a globální škála a kdo za co odpovídá?
 10. Místní, národní a nadnárodní systémy podpory tvorby politik - příklady (CLRTAP, EU, WHO, California a USEPA, Japonsko
 11. Výběr faktorů, které jsou zohledňovány při tvorbě a revizi politik
 12. Environmentální informační systémy - příklady pro znečistění ovzduší
 13. Úloha veřejnosti a komunikace environmentálních rizik